Αρχική

Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών 2011-2012

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης θα δεχθεί δέκα (10) μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Α΄ εξάμηνο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του προσεχούς ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 στην Κατεύθυνση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση» με ειδικότητα «Εναλλακτικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις». Στο Πρόγραμμα αυτό γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι (α) των Παιδαγωγικών Τμημάτων, των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και Τμημάτων Ψυχολογίας των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής, (β) άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι., εφόσον έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε πέντε (5) τουλάχιστον μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής, (γ) Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας και Τμημάτων Λογοθεραπείας των Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής.
Οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 74 100 Ρέθυμνο) τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας με πλήρη στοιχεία.
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στα μαθήματα όλων των ετών σπουδών.
 • Ενδεχόμενα πτυχία ξένης γλώσσας.
 • Δείγματα τυχόν ερευνητικής δραστηριότητας του υποψηφίου.
 • Τεκμήρια ενδεχόμενης σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από 1 έως 10 Σεπτεμβρίου 2011.
Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα εξής μαθήματα:

 • Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά).
 • Μεθοδολογία Ποιοτικής Έρευνας.
 • Κοινωνικο-Ιστορικές, Πολιτισμικές και Οικολογικές Προσεγγίσεις της Μάθησης και της Ανάπτυξης.

Πίνακας θεματικών ενοτήτων σχετικών με τα υπ’ αριθμό 2 και 3 μαθήματα μπορεί να ζητηθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Μετά το τέλος των εξετάσεων θα ακολουθήσει συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής, ύστερα από σχετική ανακοίνωση.

Οι γραπτές εξετάσεις θα γίνουν σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα:
Τρίτη 20-09-2011 και ώρα 9 π.μ. -12 μ. Ξένη Γλώσσα.
Τετάρτη 21-09-2011 και ώρα 9 π.μ. -12 μ.. Μεθοδολογία Ποιοτικής Έρευνας.
Πέμπτη 22-09-2011 και ώρα 9 π.μ. -12 μ. Κοινωνικο-Ιστορικές, Πολιτισμικές και Οικολογικές Προσεγγίσεις της Μάθησης και της Ανάπτυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, υπεύθυνη κ. Ευγενία Μυλωνά, τηλ. 28310-77652, fax 28310-77654.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΥΦΗΜΙΑ ΤΑΦΑ
Καθηγήτρια

 

Θεματικές ενότητες για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης στην Κατεύθυνση: «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση» με ειδικότητα: «Εναλλακτικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις»

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
«ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

 • Ποιοτική έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες και ιδιαίτερα στην Ψυχολογία και την εκπαίδευση: θεωρητική και ιστορική οριοθέτηση του πεδίου.
 • Επιστημολογία και θεωρητικό υπόβαθρο της ποιοτικής έρευνας.
 • Η έννοια της «κρίσης» στην επιστήμη και η κριτική του θετικιστικού «παραδείγματος».
 • Η έννοια του «παραδείγματος» και τα βασικά επιστημολογικά-μεθοδολογικά «παραδείγματα» στη θεωρία και έρευνα της σύγχρονης Ψυχολογίας (βασικές παραδοχές και διαφορές μεταξύ των παραδειγμάτων αυτών).
 • Βασικές διαφορές μεταξύ του φυσιοκρατικού και του ανθρωπιστικού «παραδείγματος» στις κοινωνικές επιστήμες.
 • Η έννοια της θεωρίας και ο ρόλος της στην έρευνα των κοινωνικών επιστημών.
 • Η έννοια της γνώσης, της επιστήμης, της μεθοδολογίας και της επιστημονικής μεθόδου.
 • Συνθήκες διεξαγωγής της έρευνας, διαδικασίες ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης και ζητήματα σχεδιασμού της έρευνας.
 • Θεωρητικές προσεγγίσεις στην ποιοτική έρευνα (ερμηνευτικές, νατουραλιστικές, εθνογραφικές, φαινομενολογικές, βιογραφικές-αφηγηματικές, φεμινιστικές, μετανεωτερικές, κονστρουκτιβιστικές, κριτικές, οικολογικές και οικοσυστημικές, ενσώματες, κοινωνικο-ιστορικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις, η προσέγγιση του κριτικού ρεαλισμού και της θεμελιωμένης θεωρίας (grounded theory), queer theory).
 • Ιδιογραφική (idiographic) vs νομογραφική (nomothetic) προσέγγιση.
 • Η έννοια της ποιοτικής έρευνας και οι βασικές διαφορές της από την ποσοτική έρευνα.
 • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ποιοτικής έρευνας.
 • Έννοια και προσεγγίσεις (στρατηγικές) των μεικτών μεθόδων έρευνας.
 • Τρόποι παραγωγής και ανάλυσης ποιοτικών ερευνητικών δεδομένων (μελέτη περίπτωσης, συνέντευξη, παρατήρηση, συμμετοχική παρατήρηση, ομαδικά εστιασμένη συνέντευξη (focus group), έρευνα-δράση, φαινομενολογικές μέθοδοι, εθνογραφική μέθοδος, ανάλυση περιεχομένου, ανάλυση λόγου (discourse analysis), ανάλυση διαλόγου ή συνομιλίας (conversation analysis), συνεργατική έρευνα (cooperative inquiry), μικρογενετική μέθοδος, «διδακτικό πείραμα», σχεδιαστικό πείραμα, τεκμήρια, κ.ά.].
 • Στάδια διεξαγωγής της ποιοτικής έρευνας. Διαδικασία επιλογής ερευνητικού προβλήματος. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας. Διατύπωση και οριοθέτηση προβλήματος. Διατύπωση ερευνητικού σκοπού.
 • Στάδια και τύποι ανάλυσης των ποιοτικών δεδομένων. Διαδικασία οργάνωσης, ανάλυσης και ερμηνείας των ποιοτικών ερευνητικών δεδομένων. Συγγραφή της έρευνας. Σύνταξη βιβλιογραφικών αναφορών.
 • Ο ρόλος των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην ποιοτική έρευνα.
 • Δυνατότητες και όρια του ειδικού λογισμικού ποιοτικής ανάλυσης.
 • Προγράμματα Η/Υ για την ανάλυση ποιοτικών δεδομένων.
 • Αξιολόγηση της ποιοτικής έρευνας. Ζητήματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας στις ποιοτικές μεθόδους έρευνας.
 • Πολυμεθοδολογικές προσεγγίσεις, η στρατηγική του τριγωνισμού (triangulation) και της κρυσταλλοποίησης.
 • Ηθική και δεοντολογία στην ποιοτική έρευνα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

 • Berger, P. & Luckmann, T. (2003). H Κοινωνική Κατασκευή της Πραγµατικότητας. Αθήνα: Νήσος.
 • Breakwell, G. (1995). Η Συνέντευξη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Bruner, J. (1997). Πράξεις Νοήματος (μτφρ. Η. Ρόλου & Γ. Καλομοίρης). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Bruner, J.S. (2004). Δημιουργώντας Ιστορίες. Νόμος, Λογοτεχνία, Ζωή (μτφρ. Γ. Κουγιουμουτζάκης, Κ. Πολυδάκη & Β. Τσούρτου, Επιμ. Γ. Κουγιουμουτζάκης). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Carr, W. & Kemmis, S. (2002). Για μια Κριτική Εκπαιδευτική Θεωρία – Εκπαίδευση, Γνώση και Έρευνα Δράσης (μτφρ. Α. Λαμπράκη-Παγανού, Ε. Μηλίγκου & Κ. Ροδιάδου-Αλμπάνη). Αθήνα: Κώδικας.
 • Γέμπτος, Α.Π. (1987). Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών, τόμοι Α΄ & Β΄. Αθήνα: Παπαζήση.
 • Γώγου, Λ. (2010). Η Κατανόηση των Κοινωνικών Φαινομένων και οι Προοπτικές της Κοινωνικής Έρευνας. Αθήνα: Γρηγόρη.
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας (δεύτερη έκδοση) (μτφρ. Σ. Κυρανάκης, Μ. Μαυράκη, Χ. Μητσοπούλου, Π. Μπιθάρα & Μ. Φιλοπούλου). Αθήνα: Έκφραση/Μεταίχμιο.
 • Δαουτόπουλος, Γ. (2005). Μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών. Αθήνα: Ζυγός.
 • Geertz, C. (2003). Η Ερμηνεία των Πολιτισμών (μτφρ. Θ. Παραδέλλης). Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
 • Ιωσηφίδης, Θ. (2003). Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες. Αθήνα: Κριτική.
 • Ιωσηφίδης, Θ. & Σπυριδάκης, Μ. (Επιμ.) (2006). Ποιοτική Κοινωνική Έρευνα. Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις και Ανάλυση Δεδομένων (πρόλογος Λ. Λεοντίδου). Αθήνα: Κριτική.
 • Καλλινικάκη, Θ. (Επιμ.) (2010). Ποιοτικές Μέθοδοι στην Έρευνα της Κοινωνικής Εργασίας. Αθήνα: Τόπος.
 • Κομίλης, Α. (1989). Βασικές Αρχές και Μέθοδοι Επιστημονικής Έρευνας στην Ψυχολογία. Αθήνα: Οδυσσέας.
 • Κονιαβίτης, Θ. (1994). Πλουραλισμός στην Κοινωνιολογία. Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις. Αθήνα: Οδυσσέας.
 • Κυριαζή, Ν. (1999). Η Κοινωνιολογική Έρευνα – Κριτική Επισκόπηση των Μεθόδων και των Τεχνικών. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Λάζος, Γ. (1998). Το Πρόβλημα της Ποιοτικής Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες. Αθήνα: Παπαζήσης.
 • Λαμπίρη-Δημάκη, Ι. (1990). Η Κοινωνιολογία και η Μεθοδολογία της. Αθήνα: Κομοτηνή.
 • Λυδάκη, Α. (2001). Ποιοτικές Μέθοδοι της Κοινωνικής Έρευνας. Αθήνα: Καστανιώτης.
 • Mason, J. (2003). Η Διεξαγωγή της Ποιοτικής Έρευνας (μτφρ. Ε. Δημητριάδου, επιμ. Ν. Κυριαζή). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Mishler, E.G. (1996). Συνέντευξη Έρευνας: Νοηματικό Πλαίσιο και Αφήγημα (μτφρ. Ν. Ρώντα, επιμ. Γ. Καλομοίρης). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Μπονίδης, Κ. Θ. (2004). Το Περιεχόμενο του Σχολικού Βιβλίου ως Αντικείμενο Έρευνας: Διαχρονική Εξέταση της Σχετικής Έρευνας και Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Νικολακάκης, Γ. (Επιμ., εισαγωγή) (1998). Εθνογραφικός Κινηματογράφος και Ντοκιμαντέρ. Θεωρητικές και Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις (μτφρ. Β. Μπαρδή & Γ. Νικολακάκης). Αθήνα: Αιγόκερως.
 • Ντυρκάιμ, Ε. (1978). Οι Κανόνες της Κοινωνιολογικής Μεθόδου (μτφρ. Λ.Μ. Μουσούρου). Αθήνα: Gutenberg.
 • Παπαγεωργίου, Γ. (Επιμ.) (1998). Μέθοδοι στην Κοινωνιολογική Έρευνα. Αθήνα: Τυπωθήτω.
 • Παπαναστασίου, Κ., & Παπαναστασίου Ε. (2005). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Λευκωσία: Έκδοση των συγγραφέων.
 • Πηγιάκη, Δ. (1988). Εθνογραφία: Η Μελέτη της Ανθρώπινης Διάστασης στην Κοινωνική και Παιδαγωγική Έρευνα. Αθήνα: Γρηγόρη.
 • Πουρκός, Μ. (1990). Η Ανάπτυξη της Ηθικής Αυτονομίας: Μεθοδολογική Προσέγγιση του L. Kohlberg (Γνωστικο-Αναπτυξιακή Προσέγγιση). Αθήνα.
 • Πουρκός, Μ. & Δαφέρμος, Μ. (Επιμ.) (2010α). Ποιοτική Έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες: Επιστημολογικά, Μεθοδολογικά και Ηθικά Ζητήματα. Αθήνα: Τόπος.
 • Πουρκός, Μ. & Δαφέρμος, Μ. (Επιμ.) (2010β). Ποιοτική Έρευνα στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση: Επιστημολογικά, Μεθοδολογικά και Ηθικά Ζητήματα. Αθήνα: Τόπος.
 • Selden, R. (Επιμ.) (2004). Από τον Φορμαλισμό στον Μεταδομισμό (θεώρηση μτφρ. Μ. Πεχλιβάνος & Μ. Χρυσανθόπουλος). Αθήνα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη).
 • Τσιπλητάρης, Φ.Α. & Μπαμπάλης, Θ. (2006). Δέκα Παραδείγματα Μεθοδολογίας Επιστημονικής Έρευνας. Αθήνα: Ατραπός.
 • Τσιώλης, Γ. (2006). Ιστορίες Ζωής και Βιογραφικές Αφηγήσεις. Η Βιογραφική Προσέγγιση στην Κοινωνιολογική Ποιοτική Έρευνα (πρόλογος P. Alheit). Αθήνα: Κριτική.
 • Τσουρβάκας, Γ.Ε. (1997). Ποιοτική Έρευνα – Οι Εφαρμογές της στη Μελέτη των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Αθήνα: Εκδοτικός Όμιλος Συγγραφέων Καθηγητών.
 • Verma, G. K. & Mallick K. (2004). Εκπαιδευτική Έρευνα: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές. Αθήνα: Τυπωθήτω.

 


 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

 

 • Αντικείμενο και παραδοχές των κοινωνικο-ιστορικών, πολιτισμικών και οικολογικών ψυχολογικών προσεγγίσεων όσον αφορά τα ζητήματα των διαδικασιών μάθησης και ανάπτυξης.
 • Βασικές κριτικές τους θέσεις στις άλλες θεωρητικές κατευθύνσεις της Ψυχολογίας (ψυχοφυσική, δομική και μορφολογική ψυχολογία, συμπεριφορισμός, γνωστικο-αναπτυξιακή ψυχολογία, ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις, θεωρίες επεξεργασίας πληροφοριών, υπολογιστικές προσεγγίσεις κ.ά.).
 • Μεθοδολογική κρίση της ψυχολογίας και η εναλλακτική προοπτική των κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισμικών και οικολογικών προσεγγίσεων.
 • Βασικοί πρωτεργάτες των κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισμικών και οικολογικών προσεγγίσεων στην ψυχολογία.
 • Βασικές προσεγγίσεις της σύγχρονης πολιτισμικής ψυχολογίας (συμβολική προσέγγιση, θεωρία της δραστηριότητας και ατομικιστική προσέγγιση).
 • Βασικές έννοιες των κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισμικών και οικολογικών προσεγγίσεων.
 • Το ζήτημα των μονάδων ανάλυσης.
 • Οικολογικές προσεγγίσεις και η ιδιαιτερότητα της οικολογικής προσέγγισης του J.J. Gibson.
 • Η σπουδαιότητα και οι συνεπαγωγές των οικολογικών προσεγγίσεων στις διαδικασίες μάθησης και ανάπτυξης των παιδιών και στις Επιστήμες της Αγωγής γενικότερα.
 • Κοινωνικο-ιστορικό-πολιτισμικό πλαίσιο (θεσμοί, δομές, πρακτικές, αξίες ή νοήματα, παραδόσεις κ.λπ.) και ψυχολογικές διαδικασίες (αντίληψη, φαντασία, κατηγοριοποίηση, γενίκευση και αφαίρεση, παραγωγική σκέψη και συμπερασμός, γλωσσικές και μνημονικές διαδικασίες, ευρηματικές διαδικασίες, διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων, διαδικασίες αυτοανάλυσης και αυτογνωσίας, συναισθηματικές και κοινωνικο-ηθικές διαδικασίες κ.ά.).
 • Η έννοια του περιβάλλοντος στην οικολογική προσέγγιση του J.J. Gibson.
 • Βασικές οικολογικές έννοιες για την περιγραφή του περιβάλλοντος.
 • Οικολογική φυσική και οπτική και ο μύθος του χώρου και του χρόνου.
 • Η έννοια του αντιληπτικού συστήματος.
 • Είδη αντιληπτικών συστημάτων και οι βασικές τους διαφορές από τις αισθήσεις.
 • Οι έννοιες της περιβαλλοντικής και της περιπατητικής όρασης σε αντιπαράθεση προς τις έννοιες της στιγμιοτυπικής και της διαφραγματικής όρασης.
 • Κριτική της έννοιας του ερεθίσματος και η εναλλακτική θεωρία των προσφερόμενων δυνατοτήτων.
 • Παραδείγματα προσφερομένων δυνατοτήτων και οι διάφοροι τομείς εφαρμογής τους.
 • Οι έννοιες των ιδιοειδικών πληροφοριών και των εξωειδικών πληροφοριών.
 • Ο ρόλος του σώματος, της ιδιοδεκτικότητας και της μετακίνησης στις διαδικασίες της αντιληπτικής μάθησης και ανάπτυξης των παιδιών.
 • Η έννοια του οικολογικού θώκου.
 • Η σπουδαιότητα της έννοιας για τη μελέτη και την κατανόηση των ψυχοπαιδαγωγικών και των μαθησιακών διαδικασιών μέσα στην τάξη.
 • Η έννοια της αντιληπτικής μάθησης και ανάπτυξης στην οικολογική προσέγγιση και η σπουδαιότητά της στις διαδικασίες αγωγής και εκπαίδευσης των παιδιών.
 • Το ζήτημα του εγωκεντρισμού και της ιδιωτικής και της κοινής (δημόσιας) γνώσης.
 • Η έννοια της έμμεσης (διαμεσολαβημένης) αντίληψης και οι βασικές διαφορές της από την έννοια της άμεσης (αδιαμεσολάβητης) αντίληψης.
 • Τρόποι έμμεσης γνώσης ή επίγνωσης.
 • Βασικές διαφορές μεταξύ της επίγνωσης που αποκτάται μέσω των εικόνων και της επίγνωσης που αποκτάται μέσω της γλώσσας.
 • Αντιληπτικές διαδικασίες και αναπαραστάσεις (εικόνες, γλώσσα κ.ά.): Αμοιβαίες σχέσεις και ο ρόλος τους στην αγωγή και ανάπτυξη των παιδιών.
 • Από την οικολογική πληροφορία στα κοινωνικο-ιστορικά και πολιτισμικά θεσμοθετημένα αναπαραστατικά συστήματα.
 • Η έννοια της πολυτροπικής διερεύνησης και των πολυτροπικών πληροφοριών και η σπουδαιότητά τους στις διαδικασίες αντιληπτικής μάθησης και ανάπτυξης των παιδιών.
 • Η έννοια της διερευνητικής δραστηριότητας και η σπουδαιότητά της στη διαδικασία της αντιληπτικής μάθησης και ανάπτυξης των παιδιών.
 • Βασικά σημεία κριτικής της προσέγγισης του Piaget σχετικά με τις διαδικασίες ανάπτυξης και μάθησης των παιδιών από την πλευρά των κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισμικών και οικολογικών προσεγγίσεων.
 • Η έννοια των προσφερόμενων δυνατοτήτων και των πληροφοριών στην οικολογική προσέγγιση και η σπουδαιότητά τους στην αντιληπτική μάθηση και ανάπτυξη των παιδιών.
 • Βασικές διαδικασίες που οδηγούν στην αντιληπτική μάθηση (διάκριση ή διαφοροποίηση).
 • Βασικά ειδοποιά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης συμπεριφοράς.
 • Το φαινόμενο της κοινής οπτικής προσοχής και της κοινωνικής αναφοράς και η σπουδαιότητά τους στις διαδικασίες αγωγής και εκπαίδευσης των παιδιών.
 • Βασικές επιστημονικές διαπιστώσεις σχετικά με τις δυνατότητες αντιληπτικής μάθησης των νεογνών και βρεφών.
 • Βασικές μέθοδοι μελέτης της αντιληπτικής μάθησης και ανάπτυξης στα προλεκτικά βρέφη.
 • Αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στις διαδικασίες μάθησης και ανάπτυξης.
 • Ο ρόλος του παιχνιδιού στην ανάπτυξη σύμφωνα με τον L. Vygotsky.
 • Η έννοια της ζώνης της εγγύτερης (επικείμενης) ανάπτυξης και η σπουδαιότητά της στις διαδικασίες μάθησης και ανάπτυξης.
 • Το ζήτημα της εσωτερίκευσης των ανώτερων ψυχολογικών λειτουργιών στις κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισμικές προσεγγίσεις.
 • Ψυχολογικά εργαλεία και πολιτισμική διαμεσολάβηση.
 • Ο ρόλος του εργαλείου και του συμβόλου στην ανάπτυξη των παιδιών.
 • Η σχέση του λόγου με τη χρήση εργαλείων.
 • Κοινωνικο-πολιτισμική δραστηριότητα και μετασχηματισμός της νοητικής δραστηριότητας.
 • Ο γενικός γενετικός νόμος της πολιτισμικής ανάπτυξης.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Bruner, J.S. (1997). Πράξεις Νοήματος (μτφρ. Η. Ρόκου & Γ. Καλομοίρης, Επιμ., Μ. Τσαγκαράκης & Α. Ζώτος). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Δαφέρμος, Μ. (2002). Η Πολιτισμική-Ιστορική Θεωρία του Vygotsky. Φιλοσοφικές-Ψυχολογικές-Παιδαγωγικές Διαστάσεις. Αθήνα: Ατραπός.
 • Donaldson, M. (1991). Η Σκέψη των Παιδιών (μτφρ. Α. Καλογιαννίδου & Α. Αρχοντίδου, Επιμ. Σ. Βοσνιάδου). Αθήνα: Gutenberg.
 • Elias, N.S. (1996). H Διαδικασία του Πολιτισμού. Μια Ιστορία της Κοινωνικής Συμπεριφοράς στη Δύση. Κοινωνιογενετικές και Ψυχογενετικές Έρευνες Ι. (μτφρ. Θ. Λουπασάκης, Επιμ. Κ. Λιβιεράτος). Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
 • Elias, N.S. (1997). Η Εξέλιξη του Πολιτισμού. Κοινωνιογενετικές και Ψυχογενετικές Έρευνες, Τόμος Β΄, Αλλαγές της Κοινωνίας: Σχεδίασμα για μια Θεωρία του Πολιτισμού (μτφρ. Ε. Βαϊκούση). Αθήνα: Νεφέλη.
 • Gergen, K.J. (1997). Κορεσμένος Εαυτός (μτφρ. Α. Ζώτος, Επιμ. Μ. Τσαγκαράκης). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Gibson, E.J. & Pick, A.D. (2005). Μια Οικολογική Προσέγγιση στην Αντιληπτική Μάθηση και Ανάπτυξη (μτφρ. Α. Βακάκη, Εισαγωγή-Επιμ. Μ. Πουρκός). Αθήνα: Gutenberg.
 • Gibson, J.J. (2002). Η Οικολογική Προσέγγιση στην Οπτική Αντίληψη (μτφρ. Α. Γολέμη & Μ. Πουρκός, Εισαγωγή-Επιμέλεια, Μ. Πουρκός). Αθήνα: Gutenberg.
 • Κουγιουμουτζάκης, Γ. (Επιμ.) (2009). Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
 • Levitin, K. (1988). Η Διαμόρφωση της Προσωπικότητας. Ψυχολογία της Δραστηριότητας (μτφρ. Λ. Καρσέρα, Επιστ. Θεώρηση Δ. Σακκάς, Επιμ. Α. Στουπάκη). Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή και Ελληνικά Γράμματα.
 • Luria, A.R. (1995). Γνωστική Ανάπτυξη (μτφρ. Μ. Τερζίδου, Επιμ. Α. Κωσταρίδου-Ευκλείδη). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Παπαδοπούλου, Κ. (2009). Η Ζώνη Εγγύτερης Ανάπτυξης στη Θεωρία του L.S. Vygotsky. Αθήνα: Gutenberg.
 • Παπαμιχαήλ, Γ. (1988). Μάθηση και Κοινωνία: Η Εκπαίδευση στις Θεωρίες της Γνωστικής Ανάπτυξης. Αθήνα: Οδυσσέας.
 • Πετρογιάννης, Κ.Γ. (2003). Η Μελέτη της Ανθρώπινης Ανάπτυξης: Οικοσυστημική Προσέγγιση. Αθήνα: Καστανιώτη.
 • Πουρκός, Μ. (1997α). Ο Ρόλος του Πλαισίου στην Ανθρώπινη Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και την Κοινωνικο-Ηθική Μάθηση. Η Οικο-Σωματική-Βιωματική Προσέγγιση ως Εναλλακτική Πρόταση στο Γνωστικισμό: Προς μία Βιωματική, Ευρετική και Επικοινωνιακή Ψυχοπαιδαγωγική. Αθήνα: Gutenberg.
 • Πουρκός, Μ. (Επιμ.) (1997β). Ατομικές Διαφορές Μαθητών και Εναλλακτικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις. Αθήνα: Gutenberg.
 • Πουρκός, Μ. (2002). Από την Ψυχοφυσική στην Οικολογική Ψυχολογία. Σταθμοί στη Ζωή και στο Επιστημονικό Έργο του James J. Gibson. Αθήνα: Gutenberg.
 • Πουρκός, Μ. (2005). Η Οικολογική Προσέγγιση στην Αντιληπτική Μάθηση και Ανάπτυξη: Η Οδύσσεια της Eleanor J. Gibson. Αθήνα: Gutenberg.
 • Πουρκός, Μ. (Επιμ.) (2006). Κοινωνικο-Ιστορικο-Πολιτισμικές Προσεγγίσεις στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση. Αθήνα: Ατραπός.
 • Πουρκός, Μ. (Επιμ.) (2008α). Ενσώματος Νους, Πλαισιοθετημένη Γνώση και Εκπαίδευση: Προσεγγίζοντας την Ποιητική και τον Πολιτισμό του Σκεπτόμενου Σώματος. Αθήνα: Gutenberg.
 • Πουρκός, Μ. (Επιμ.) (2008β). Προοπτικές και Όρια της Διαλογικότητας στον Μιχαήλ Μπαχτίν: Εφαρμογές στην Ψυχολογία, την Εκπαίδευση, την Τέχνη και τον Πολιτισμό, Τόμος Α. Ρέθυμνο: Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης.
 • Πουρκός, Μ. (Επιμ.) (2008γ). Τέχνη-Παιχνίδι-Αφήγηση: Ψυχολογικές και Ψυχοπαιδαγωγικές Διαστάσεις. Αθήνα: Τόπος.
 • Πουρκός, Μ. & Κατσαρού, Ε. (Επιμ.) (2011). Βίωμα, Μεταφορά και Πολυτροπικότητα: Εφαρμογές στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση, τη Μάθηση και τη Γνώση. Θεσσαλονίκη: Νησίδες.
 • Vygotsky, L.S. (1988). Σκέψη και Γλώσσα (μτφρ. Α. Ρόδη). Αθήνα: Γνώση.
 • Vygotsky, L.S. (1997). Νους στην Κοινωνία: Η Ανάπτυξη των Ανώτερων Ψυχολογικών Διαδικασιών (μτφρ. Α. Μπίμπου & Σ. Βοσνιάδου, Επιμ. Σ. Βοσνιάδου). Αθήνα: Gutenberg.