Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης "Μαρία Αμαριώτου"


Το Πανεπιστήμιο Κρήτης

  Ίδρυση

  Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδρύθηκε το 1973 (Ν.Δ.87/73) με έδρα το Ρέθυμνο και άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1977-78. Είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Αυτοδιοικούμενο Ν.Π.Δ.Δ., που λειτουργεί με την εποπτεία του κράτους.

Διοίκηση Πανεπιστημίου Κρήτης

  Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου είναι σύμφωνα με το Ν. 1268/82 (άρθρο 11) η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συμβούλιο και ο Πρύτανης. Για την τριετία 1999-2002 έχουν εκλεγεί ως:

 1.Πρύτανης

Ιωάννης Παλλήκαρης

Καθηγητής Οφθαλμολογίας Τμήματος Ιατρικής

2.Αντιπρυτάνεις:

α)Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξη

Μαρουδιώ Κεντούρη

Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας

β)Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και  Προσωπικού

Ιωάννα Γιατρομανωλάκη

Αναπλ. Καθηγήτρια Τήματος Φιλολογίας 

Διάρθρωση

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης αποτελείται από τις παρακάτω Σχολές και Τμήματα:

1.ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

α) Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε.

β) Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

2.ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

α) Τμήμα Φιλολογίας

β) Τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας

γ) Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

 3.ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

α) Τμήμα Ψυχολογίας

β) Τμήμα Κοινωνιολογίας

γ) Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

δ) Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

4. ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

α) Τμήμα Μαθηματικών

β) Τμήμα Φυσικής

γ) Τμήμα Βιολογίας

δ) Τμήμα Χημείας 

ε) Τμήμα Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

5. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

α) Τμήμα Ιατρικής

Η Σχολή Επιστημών Αγωγής, η Φιλοσοφική Σχολή, η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών έχουν έδρα το Ρέθυμνο. Η Σχολή Θετικών Επιστημών και η Σχολή Επιστημών Υγείας έχουν έδρα το Ηράκλειο.

Η Σχολή Επιστημών Αγωγής 

Ίδρυση   της   σχολής

  Η Σχολή Επιστημών Αγωγής ιδρύθηκε το 1995 (ΦΕΚ 2/95 αρ. 1/10-1-95 τ. Α.) στην οποία εντάχθηκαν το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. και το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών.

Διάρθρωση της σχολής 

Κοσμητεία

Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Αγωγής:

Νικόλαος Παπαδογιαννάκης

Καθηγητής

Παιδαγωγικά Τμήματα

Πρόεδροι Παιδαγωγικών Τμημάτων:

α) Παιδαγωγικού Δ.Ε

Ιωάννης Πυργιωτάκης

Καθηγητής

β) Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών

Ιωάννης Τζαβάρας

Καθηγητής

Αναπληρωτές Πρόεδροι Παιδαγωγικών Τμημάτων:

α) Παιδαγωγικού Δ.Ε

Αντώνιος Χουρδάκης

Καθηγητής

β) Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών 

Ηλίας Μετοχιανάκης

Αναπλ. Καθηγητής 

Το Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Δ.Δ.Ε.Κ.)  

Ίδρυση – ένταξη – λειτουργία

Βάσει του προεδρικού διατάγματος 128/6-5-98 «Ίδρυση διδασκαλείων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης» (ΦΕΚ. 104/15-5-98, τ. Α΄), άρθρο 1, παρ. 1α, 2, 3 και άρθρο 2.

1. Ιδρύεται στο Ρέθυμνο Κρήτης Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.), από τις 15-5-1998.

2. Το Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Δ.Δ.Ε.Κ) εντάσσεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. της Σχολής Επιστημών Αγωγής.

3. Η λειτουργία του Διδασκαλείου αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99.

4. Οι διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7 του νόμου 2327/95 – Κεφ. Β΄ εφαρμόζονται αναλόγως στο Διδασκαλείο Δ.Ε. Κρήτης, όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και όργανά του.

Αποστολή

  Η αποστολή του Δ.Δ.Ε.Κ καθορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7 του νόμου 2327/95 – Κεφ. Β΄.

Σκοποί – τίτλος  σπουδών

      1. Το Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.Κ) έχει σκοπό την μετεκπαίδευση και εξειδίκευση του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

      2. Στα πλαίσια αυτά επιδιώκει:

α) Να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα των επιστημών και ειδικότερα των επιστημών της αγωγής και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας,

β) Να προάγει την έρευνα, την παραγωγή και τη μετάδοση γνώσεων και εμπειριών που συμβάλλουν στην εκπαιδευτική ανάπτυξη της χώρας.

γ) Να παρέχει τις απαραίτητες πρόσθετες γενικές και ειδικές γνώσεις και δεξιότητες, που εξασφαλίζουν την ελεύθερη και ισότιμη επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η μετεκπαίδευση στο Δ.Δ.Ε.Κ διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα. Η επιλογή των εκπαιδευτικών για φοίτηση στο Δ.Δ.Ε.Κ γίνεται με γραπτές εξετάσεις. Η φοίτηση στο Δ.Δ.Ε.Κ είναι υποχρεωτική και κατά τη διάρκεια της φοίτησης οι μετεκπαιδευόμενοι απαλλάσσονται από τα διδακτικά και διοικητικά τους καθήκοντα.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για τη μετεκπαίδευση στο Δ.Δ.Ε.Κ έχουν οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής, που έχουν συμπληρώσει πέντε (5) χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας και δεν έχουν περισσότερα από είκοσι πέντε (25) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας. Στην παραπάνω υπηρεσία συμπεριλαμβάνεται και εκείνη που έχει ο εκπαιδευτικός ως αναπληρωτής στη δημόσια εκπαίδευση.

4. Σε όσους περατώνουν με επιτυχία το διετή κύκλο της μετεκπαίδευσης στο Δ.Δ.Ε.Κ χορηγείται δίπλωμα διετούς μετεκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής.

5. Οι κάτοχοι του τίτλου της προηγούμενης παραγράφου έχουν όλα τα δικαιώματα των πτυχιούχων των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Α.Ε.Ι. εκτός από την περίπτωση της εγγραφής υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

επιστροφή