ΙΔΡΥΣΗ

Βάση του προεδρικού διατάγματος 128/6-5-98 " Ίδρυση διδασκαλείων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης " (ΦΕΚ. 104/15-5-98, τ. Α΄), ιδρύεται στο Ρέθυμνο Κρήτης Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.Κ.) εντάσσεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ. Ε. της Σχολής Επιστημών Αγωγής.
Η λειτουργία του Διδασκαλείου αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99. Οι διατάξεις του νόμου 2327/95-Κεφ. Β΄ εφαρμόζονται αναλόγως στο Διδασκαλείο ΔΕ. Κρήτης.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ


Η αποστολή του διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι η μετεκπαίδευση και εξειδίκευση του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Στα πλαίσια αυτά επιδιώκει :
1) Να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα των επιστημών και ειδικότερα των επιστημών της αγωγής και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.
2) Να προάγει την έρευνα, την παραγωγή και τη μετάδοση γνώσεων και εμπειριών που συμβάλλουν στην εκπαιδευτική ανάπτυξη της χώρας.
3) Να παρέχει τις απαραίτητες πρόσθετες γενικές και ειδικές γνώσεις και δεξιότητες, που εξασφαλίζουν την ελεύθερη και ισότιμη επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η μετεκπαίδευση στο Δ.Δ.Ε.Κ. διαρκεί 4 εξάμηνα . Η επιλογή των εκπαιδευτικών για φοίτηση στο Δ.Δ.Ε.Κ. γίνεται με γραπτές εξετάσεις. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και κατά τη διάρκεια της φοίτησης οι μετεκπαιδευόμενοι απαλλάσσονται από τα διδακτικά και διοικητικά τους καθήκοντα.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για τη μετεκπαίδευση στο Δ.Δ.Ε.Κ έχουν οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής, που έχουν συμπληρώσει 5 χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας και δεν έχουν περισσότερα από 25 έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας. Στην παραπάνω υπηρεσία συμπεριλαμβάνεται και εκείνη που έχει ο εκπαιδευτικός ως αναπληρωτής στη δημόσια εκπαίδευση.
Σε όσους περατώνουν με επιτυχία το διετή κύκλο της μετεκπαίδευσης στο Δ.Δ.Ε.Κ. χορηγείται δίπλωμα διετούς μετεκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής.
Οι κάτοχοι του τίτλου της προηγούμενης παραγράφου έχουν όλα τα δικαιώματα των πτυχιούχων των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Α.Ε.Ι.