1.1 Αποστολή

Η αποστολή του Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.Κ) είναι η μετεκπαίδευση και εξειδίκευση του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στα πλαίσια αυτά επιδιώκει:

α) Να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα των επιστημών και ειδικότερα των επιστημών της αγωγής και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας,

β) Να προάγει την έρευνα, την παραγωγή και τη μετάδοση γνώσεων και εμπειριών που συμβάλλουν στην εκπαιδευτική ανάπτυξη της χώρας.

γ) Να παρέχει τις απαραίτητες πρόσθετες γενικές και ειδικές γνώσεις και δεξιότητες, που εξασφαλίζουν την ελεύθερη και ισότιμη επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η μετεκπαίδευση στο Δ.Δ.Ε.Κ διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα. Η επιλογή των εκπαιδευτικών για φοίτηση στο Δ.Δ.Ε.Κ γίνεται με γραπτές εξετάσεις. Η φοίτηση στο Δ.Δ.Ε.Κ είναι υποχρεωτική και κατά τη διάρκεια της φοίτησης οι μετεκπαιδευόμενοι απαλλάσσονται από τα διδακτικά και διοικητικά τους καθήκοντα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για τη μετεκπαίδευση στο Δ.Δ.Ε.Κ έχουν οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής, που έχουν συμπληρώσει πέντε (5) χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας και δεν έχουν περισσότερα από είκοσι πέντε (25) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας. Στην παραπάνω υπηρεσία συμπεριλαμβάνεται και εκείνη που έχει ο εκπαιδευτικός ως αναπληρωτής στη δημόσια εκπαίδευση.

Σε όσους περατώνουν με επιτυχία το διετή κύκλο της μετεκπαίδευσης στο Δ.Δ.Ε.Κ χορηγείται δίπλωμα διετούς μετεκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής.

Οι κάτοχοι του τίτλου της προηγούμενης παραγράφου έχουν όλα τα δικαιώματα των πτυχιούχων των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Α.Ε.Ι.

  

1.2        Όργανα διοίκησης του (Δ.Δ.Ε.Κ) και αρμοδιότητες τους

1. Τα όργανα διοίκησης του Δ.Δ.Ε.Κ είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Π.Τ.Δ.Ε. για θέματα του Δ.Δ.Ε.Κ.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και

γ) Ο Πρόεδρος και οι δύο Αντιπρόεδροι του.

2. α) Η Γ.Σ.Ε.Σ. αποτελείται από τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης, από τα μέλη του (Δ.Σ.) του Δ.Δ.Ε.Κ και από εννιά (9) εκπροσώπους των μετεκπαιδευομένων που ορίζονται από το σύλλογό τους.

β) Η Γ.Σ.Ε.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης, μετά από πρόταση του προέδρου του Δ.Δ.Ε.Κ.

γ) Η Γ.Σ.Ε.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

αα) Διαμορφώνει το πρόγραμμα σπουδών και εποπτεύει την εφαρμογή του.

ββ) Εγκρίνει την κατανομή του διδακτικού έργου σε μέλη Δ.Ε.Π. και σε μέλη του λοιπού διδακτικού προσωπικού, μετά από πρόταση του Δ.Σ.

γγ) Κατανέμει τα κονδύλια για τις διάφορες διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες και αναθέτει καθήκοντα προϊσταμένων ειδικών προγραμμάτων και διευθυντών εργαστηρίων, σπουδαστηρίων και βιβλιοθηκών.

δδ) Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Δ.Δ.Ε.Κ. και την οποία δεν αναθέτει ρητώς σε άλλο όργανο ο νόμος. Μπορεί να εκχωρεί αρμοδιότητές της στο Δ.Σ. του Δ.Δ.Ε.Κ.

3. α) Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του Δ.Δ.Ε.Κ., έναν εκπρόσωπο των μετεκπαιδευομένων και έναν εκπρόσωπο του λοιπού διδακτικού προσωπικού του.

β) Τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους ορίζει η Γενική Συνέλευση του Π.Τ.Δ.Ε., σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους για τα Α.Ε.Ι. Τον εκπρόσωπο των μετεκπαιδευομένων ορίζει ο σύλλογός τους.

 γ) Ο εκπρόσωπος τον λοιπού διδακτικού προσωπικού ορίζεται ύστερα από μυστική ψηφοφορία, στην οποία μετέχουν τα ανωτέρω μέλη. Η Ψηφοφορία γίνεται με πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., ο οποίος έχει και την ευθύνη της διεξαγωγής της.

δ) Το Δ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

αα) Συντονίζει το έργο του Δ.Δ.Ε.Κ. στα πλαίσια των αποφάσεων της Γ.Σ.Ε.Σ.

ββ) Υποβάλλει προτάσεις προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. για την ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων, την οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων.

γγ) Εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. την πρόσληψη του διδακτικού προσωπικού του Δ.Δ.Ε.Κ. και αποφασίζει για τη μετάκληση επιστημόνων από το εσωτερικό ή εξωτερικό, καθώς και για τυχόν επιστημονικές συνεργασίες με αντίστοιχα κέντρα μετεκπαίδευσης ή επιμόρφωσης.

δδ) Εισηγείται προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. την κατανομή των κονδυλίων στις διάφορες διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες.

εε) Αποφασίζει για την τοποθέτηση και υπηρεσιακή κατάσταση του διοικητικού – τεχνικού προσωπικού.

στστ) Αποφασίζει για όλες τις ατομικές και διοικητικές υποθέσεις των μετεκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών, που προκύπτουν με τη φοίτησή τους.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παραπέμπονται, για έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Δ.Δ.Ε.Κ., αν αυτό ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον μέλη του.

4. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Συγκαλεί το Δ.Σ. του Δ.Δ.Ε.Κ, καταρτίζει την ημερήσια διάταξή του και προεδρεύει των εργασιών του.

β) Εισηγείται στον Πρόεδρο του Π.Τ.Δ.Ε. τη σύγκλιση της Γ.Σ.Ε.Σ. και σε συνεργασία με αυτόν καταρτίζουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

γ) Εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. για θέματα της αρμοδιότητας του.

δ) Τηρεί μητρώα επιστημονικής δραστηριότητας των μελών του διδακτικού προσωπικού.

ε) Μεριμνά για την εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και των αποφάσεων της Γ.Σ.Ε.Σ. και του Δ.Σ.

στ) Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων.

ζ) Προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Δ.Δ.Ε.Κ.

η) Μπορεί να αναθέτει αρμοδιότητες στα λοιπά μέλη Δ.Ε.Π. του Δ.Σ.

5. Οι Αντιπρόεδροι του Δ.Σ. έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Συνεπικουρούν τον Πρόεδρο στο έργο του.

β) Έχουν αρμοδιότητες, που τους ανατίθενται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Δ.Δ.Ε.Κ.

6. Οι αποφάσεις των οργάνων του Δ.Δ.Ε.Κ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εφόσον υπάρχει απαρτία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

7. Τα όργανα βρίσκονται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον από τα μέλη τους. Σε περίπτωση μη απαρτίας, τα όργανα συγκαλούνται εκ νέου μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την πρώτη σύγκληση και βρίσκονται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν είναι παρόντα.

8. Η Γ.Σ.Ε.Σ. και το Δ.Σ. του Δ.Δ.Ε.Κ. συγκροτούνται και λειτουργούν νόμιμα έστω και αν δεν έχουν οριστεί οι προβλεπόμενοι εκπρόσωποι λοιπών κατηγοριών, εκτός από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Π.Τ.Δ.Ε.

 

1.3        Γραμματειακή υποστήριξη / οικονομική διαχείριση–στήριξη

1. Η εσωτερική οργάνωση και η λειτουργία των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών του Δ.Δ.Ε.Κ., οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις τοποθέτησης του προσωπικού σε αντίστοιχες θέσεις, ρυθμίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των Α.Ε.Ι.

2. Για τη λειτουργία της Γραμματείας του Δ.Δ.Ε.Κ., είναι δυνατόν να αποσπώνται εκπαιδευτικοί, μετά από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ., του Δ.Δ.Ε.Κ.

3. Το Διδασκαλείο Δ.Ε. Κρήτης λειτουργεί στα κτίρια του Πανεπιστημίου Κρήτης.

4. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης επιχορηγείται από το κράτος ειδικά για την οργάνωση, τη λειτουργία, την εφαρμογή των προγραμμάτων και εκπλήρωση των σκοπών του Δ.Δ.Ε.Κ. Η διαχείριση της επιχορήγησης αυτής γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες του Δ.Δ.Ε.Κ.

5. Με αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που εκδίδονται μετά από πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Π.Τ.Δ.Ε. και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία θέματα, όπως:

α) Η ίδρυση εργαστηρίων, σπουδαστηρίων, βιβλιοθήκης, μουσείων.

β) Η οργάνωση, η εφαρμογή και η διάρκεια των παντός είδους και μορφής προγραμμάτων μετεκπαίδευσης ή επιμόρφωσης.

γ) Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες πρόκρισης και επιλογής εκπαιδευτικών δημοτικής Εκπαίδευσης, καθώς και Εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου και ελληνικών Κοινοτήτων της αλλοδαπής ή και οποιουδήποτε άλλου τύπου σχολείου δημοτικής εκπαίδευσης, δημόσιας ή ιδιωτικής.

δ) Ο αριθμός κατά κατηγορία των καλούμενων για μετεκπαίδευση ή για παρακολούθηση σεμιναρίων επιμόρφωσης, υπηρεσιακές ή άλλες υποχρεώσεις και δικαιώματα, περιλαμβανομένων και των συνεπειών λόγω ελλιπούς φοιτήσεως ή αποτυχίας στις εξετάσεις και η εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση.

ε) Η κατάρτιση κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας του Δ.Δ.Ε.Κ.

στ) Η σύσταση και κατανομή θέσεων διοικητικού προσωπικού, ανάλογα με τις ανάγκες που δημιουργούνται από την εφαρμογή του παρόντος νόμου.

ζ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια που δε ρυθμίζεται από τη σχετική νομοθεσία των Α.Ε.Ι. ή από τον παρόντα νόμο.