Σχέδια Διαθεματικής Διδασκαλίας για την Τηλεδιάσκεψη

Θέμα:Οι Ακρίτες και τα ακριτικά τραγούδια

Συντελεστές

Αμέντα Στέλλα,  Kατσόρχης Σταμάτης                                  

1η Τηλεδιάσκεψη
1α. Περιγραφή
1γ. Φύλλα Εργασίας
1δ. Υποστηρικτικό Υλικό
2η Τηλεδιάσκεψη
2α. Περιγραφή
2δ. Υποστηρικτικό Υλικό
3η Τηλεδιάσκεψη
3α. Περιγραφή
3δ. Υποστηρικτικό Υλικό
4η Τηλεδιάσκεψη
4α. Περιγραφή
4γ. Φύλλα Εργασίας
4δ. Υποστηρικτικό Υλικό
5η Τηλεδιάσκεψη
5α. Περιγραφή
5γ. Φύλλα Εργασίας
5δ. Υποστηρικτικό Υλικό
Συμπεράσματα