Σχέδια Διαθεματικής Διδασκαλίας για την Τηλεδιάσκεψη

Θέμα: Στη θάλασσα με ανοιχτά πανιά

Συντελεστές

Αρχοντούλα Μαντζαρίδου, Aλεξάνδρα Παναγή,
ΑθανασίαΣασσάλου, Mαλαματένια Τζαχρήστου

 

Συνοπτική Παρουσίαση
1η Τηλεδιάσκεψη
1α. Περιγραφή
1γ. Φύλλα Εργασίας

1δ. Υποστηρικτικό Υλικό

Πειραιάς

Απ' της Ζέας στο Λιμάνι.wav

Τα Παιδιά του Πειραιά.wav

Μια νύχτα στο Πασαλιμάνι.wav

Video (δεν έχουν εισαχθεί λόγω μεγέθους)

2η Τηλεδιάσκεψη
2α. Περιγραφή
3η Τηλεδιάσκεψη
3α. Περιγραφή
3γ. Φύλλα Εργασίας

3δ. Υποστηρικτικό Υλικό

4η Τηλεδιάσκεψη
4α. Περιγραφή
4γ. Φύλλα Εργασίας

4δ. Υποστηρικτικό Υλικό

Βιβλιογραφία