Επιστημονικές Μελέτες - Παραδοτέα ερευνητικών έργων

1.       Αναστασιάδης, Π. (1995).  Υπεύθυνος σύνταξης μελέτης με τίτλο «πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών ταμείων της Ε.Ε.». Εθνικό παρατηρητήριο απασχόλησης (1995).

2.       Αναστασιάδης, Π. (1996).  Συμμετοχή στην εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Adapt project self-evaluation», Brussels, europs/adaptPanEuropean Support Service.

3.       Αναστασιάδης, Π. (1996).  Συμμετοχή σε ομάδα εργασίας για την εκπόνηση λειτουργικού προγράμματος κοινοτικής πρωτοβουλίας adapt bis – οικοδομώντας την κοινωνία της πληροφορίας.  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

4.       Αναστασιάδης, Π. (1996).  Υπεύθυνος σύνταξης μελέτης με τίτλο «Απασχόληση –βιομηχανική μεταβολή – η κοινωνία της πληροφορίας». Εθνική δομή στήριξης Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ADAPT.

5.       Αναστασιάδης, Π. (1997).  Υπεύθυνος κατάρτισης δεικτών παρακολούθησης στα πλαίσια σύνταξης μελέτης με τίτλο «Πιλοτικό σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της διαχείρισης και των επιμέρους ενεργειών των σχεδίων της κοινοτικής πρωτοβουλίας Adapt». Ενδιάμεση έκθεση προς την επιτροπή παρακολούθησης της κοινοτικής πρωτοβουλίας adapt – τόμος Β.

6.       Αναστασιάδης, Π. (1997).  Yπεύθυνος κατάρτισης δεικτών παρακολούθησης στα πλαίσια σύνταξης μελέτης με τίτλο «Πιλοτικό σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της διαχείρισης και των επιμέρους ενεργειών των σχεδίων της κοινοτικής πρωτοβουλίας Adapt».  Ενδιάμεση έκθεση προς την επιτροπή παρακολούθησης της κοινοτικής πρωτοβουλίας Adapt – τόμος Α.

7.       Αναστασιάδης, Π. (1997).  Υπεύθυνος σύνταξης μελέτης με τίτλο «Πιλοτικό σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της διαχείρισης και των επιμέρους ενεργειών των σχεδίων της κοινοτικής πρωτοβουλίας Adapt». Ενδιάμεση έκθεση προς την επιτροπή παρακολούθησης της κοινοτικής πρωτοβουλίας Adapt.

8.       Αναστασιάδης, Π. (1997).  Συμμετοχή σε ομάδα εργασίας για την κατάρτιση οδηγού και αίτησης κοινοτικής πρωτοβουλίας adapt bis – οικοδομώντας την κοινωνία της πληροφορίας. Υπουργείο εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων.

9.       Αναστασιάδης, Π. (1998).  Συμμετοχή σε μελέτη με τίτλο «Ανίχνευση των ειδικοτήτων για την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση σε νομαρχιακό επίπεδο». Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης , Αρχή Βιομηχανικής Κατάρτισης Κύπρου.

10.   Αναστασιάδης, Π. (2000).  Συμμετοχή στην εκπόνηση οδηγού για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τίτλος εργασίας: «Το πανεπιστήμιο στην κοινωνία της πληροφορίας. τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ στο νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον». Πάντειο Πανεπιστήμιο, Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας.

11.   Αναστασιάδης, Π. (2001).  Συγγραφή εισηγητικής Έκθεσης με τίτλο: Η Εθνική Στρατηγική στην Κοινωνία της Πληροφορίας- e-Cyprus: Σχέδιο Δράσης». Ινστιτούτο Δεξαμενής Σκέψης, Λευκωσία

12.   Αναστασιάδης, Π. (2002).  Εκπόνηση οδηγού καλών πρακτικών για την εξ αποστάσεως διδασκαλία δύο δημοτικών σχολείων στην Κύπρο. Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Πληροφορικής, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Κύπρου). Εκπαίδευσης, Τράπεζα Κύπρου.

13.   Αναστασιάδης, Π. (2003).  Εκπόνηση οδηγού καλών πρακτικών για το πρόγραμμα ‘ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2002: εξ  αποστάσεως διδασκαλία σε  δημοτικά σχολεία στην Κύπρο’. Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Πληροφορικής, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Κύπρου), Εκπαίδευσης, Τράπεζα Κύπρου.

14.   Αναστασιάδης, Π. (2003).  Εκπόνηση μεθοδολογίας στα πλαίσια του Προγράμματος Παιδεία Ομογενών με τίτλο «Εκπαίδευση από Απόσταση Ομογενών Εκπαιδευτικών- Αρχές Σχεδιασμός Υλοποίηση». Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΕΔΙΑΜΜΕ, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

15.   Αναστασιάδης, Π. (2004). Η εκπαίδευση στην Ελληνική Κοινωνία της Πληροφορίας. Μελέτη στο πλαίσιο της Τεχνολογικής Προοπτικής Διερεύνησης για την Ελλάδα – Θεματική Ενότητα: Πληροφορική και επικοινωνίες (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Ευρωπαϊκή Ένωση). http://www.foresight-gsrt.gr

16.   Αναστασιάδης, Π. (2005).  Το Δημοτικό Σχολείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας -Από την Θεωρία στην Πράξη. «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2000-2004»: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συνεργατικών Δραστηριοτήτων από Απόσταση  μέσω Τηλεδιάσκεψης μεταξύ Δημοτικών Σχολείων της Κύπρου και της Ελλάδας. Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε, Διδασκαλείο Δ.Ε

17.   Αναστασιάδης, Π. (2010).  Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Ανάλυση Αποτελεσμάτων Ανοιχτής Διαβούλευσης. Παιδαγωγικό ινστιτούτο Αθήνα (Επιστημονικός Υπεύθυνος Μελέτης)

18.   Αναστασιάδης, Π. (2010).  Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Μελέτη Διερεύνησης Επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Αθήνα. (Επιστημονικός Υπεύθυνος Μελέτης)

19.   Αναστασιάδης, Π. (2010).  Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Μελέτη Διερεύνησης Επιμορφωτικών αναγκών των Σχολικών Συμβούλων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Αθήνα. (Επιστημονικός Υπεύθυνος Μελέτης)

20.   Αναστασιάδης, Π. (2010).  Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Μελέτη Διερεύνησης Επιμορφωτικών αναγκών των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Αθήνα. (Επιστημονικός Υπεύθυνος Μελέτης)

21.   Αναστασιάδης, Π. (2010).  Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Μελέτη Διερεύνησης Επιμορφωτικών αναγκών των Στελεχών Εκπαίδευσης. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Αθήνα. (Επιστημονικός Υπεύθυνος Μελέτης)

22.   Αναστασιάδης, Π. (2010).  Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Μελέτη Διερεύνησης Επιμορφωτικών αναγκών των Προϊσταμένων Σχολικών Μον άδων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Αθήνα. (Επιστημονικός Υπεύθυνος Μελέτης)

23.   Αναστασιάδης, Π. (2010).  Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Συγκριτική Έκθεση Μελέτης Διερεύνησης Επιμορφωτικών αναγκών. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Αθήνα. (Επιστημονικός Υπεύθυνος Μελέτης)

24.   Αναστασιάδης, Π. (2010).  Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μελέτη Διερεύνησης απόψεων τμημάτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ καθώς και τους επιστημονικούς-εκπαιδευτικούς φορείς, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Προγράμματος «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Αθήνα. (Επιστημονικός Υπεύθυνος Μελέτης)

25.   Αναστασιάδης, Π. (2010).   Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Συγκριτική ερμηνεία των αποτελεσμάτων  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Αθήνα. (Επιστημονικός Υπεύθυνος Μελέτης)

26.   ΕΘΝΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. (Οκτώβριος,2010), Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Αθήνα. (Επιστημονικός Υπεύθυνος Μελέτης).

27.   Ο Διαδραστικός Πίνακας στη Σχολική Τάξη: Παιδαγωγικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές. ΜΕΡΟΣ Α: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Αθήνα. (Επιστημονικός Υπεύθυνος Μελέτης)

28.   Ο Διαδραστικός Πίνακας στη Σχολική Τάξη: Παιδαγωγικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές. ΜΕΡΟΣ Β: Εκπαιδευτικά Σενάρια. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Αθήνα. (Επιστημονικός Υπεύθυνος Μελέτης)

 

 

 Επιμέλεια/Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού

 

 

1.       Αναστασιάδης, Π. (2004).  Επιστημονική Επιμέλεια στη Μέθοδο της Εκπαίδευσης από Απόσταση για την ανάπτυξη του μαθήματος «Ιστορικές Διαδρομές στην Ελλάδα του Χτες».

2.       Αναστασιάδης, Π. (2004).  Επιστημονική Επιμέλεια στη Μέθοδο της Εκπαίδευσης από Απόσταση για την ανάπτυξη του μαθήματος « Θέματα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας».

3.       Αναστασιάδης, Π. (2004).  Επιστημονική Επιμέλεια στη Μέθοδο της Εκπαίδευσης από Απόσταση για την ανάπτυξη του μαθήματος «Κοινωνικοποίηση και Εκπαίδευση στην Διασπορά.

4.       Αναστασιάδης, Π. (2004).  Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς της ομογένειας στα πλαίσια του προγράμματος Παιδεία Ομογενών.  Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΕΔΙΑΜΜΕ, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5.       Αναστασιάδης, Π. (2011). Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης- ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Αθήνα (επιστημονική επιμέλεια)

6.       Αναστασιάδης, Π. (2011). Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης- ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Β: ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Αθήνα (επιστημονική επιμέλεια)

7.       Αναστασιάδης, Π. (2011). Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης- ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Β: ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Αθήνα (επιστημονική επιμέλεια)

8.       Αναστασιάδης, Π. (2011). Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης- ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Β: ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Αθήνα (επιστημονική επιμέλεια)

9.       Αναστασιάδης, Π. (2011). Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης- ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Β: ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Αθήνα (επιστημονική επιμέλεια)

10.   Αναστασιάδης, Π. (2011). Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης- ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Β: ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Αθήνα (επιστημονική επιμέλεια)

11.   Αναστασιάδης, Π. (2011). Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης- ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Β: ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Αθήνα (επιστημονική επιμέλεια)

12.   Αναστασιάδης, Π. (2011). Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης- ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Β: : ΠΕ06 ΓΑΛΛΙΚΩΝ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Αθήνα (επιστημονική επιμέλεια)

13.   Αναστασιάδης, Π. (2011). Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης- ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Β: : ΠΕ06 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Αθήνα (επιστημονική επιμέλεια)

14.   Αναστασιάδης, Π. (2011). Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης- ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Γ: : ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Αθήνα (επιστημονική επιμέλεια)

15.   Αναστασιάδης, Π. (2012). Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης- ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Δ: : ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Αθήνα (επιστημονική επιμέλεια)

16.   Αναστασιάδης, Π. (2012). Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης- ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Ε: : ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Αθήνα (επιστημονική επιμέλεια)

17.   Αναστασιάδης, Π. (2012). Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης- ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Αθήνα (επιστημονική επιμέλεια)